Kmo's geen voorstander van afschaffing ziektebriefje

augustus 30, 2023

Zeven op de tien kmo's zijn tegen een verdere afschaffing van het ziektebriefje. Dat blijkt uit een bevraging door SD Worx bij 481 kmo-bedrijfsleiders. Personeelsplanning wordt zonder het ziektebriefje veel complexer, luidt de kritiek.

Vandaag mogen werknemers drie keer per jaar een dag ziek zijn zonder dat ze daarvoor een medisch attest moeten voorleggen. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken. Maar er ligt intussen al een nieuw wetsvoorstel op tafel dat de afschaffing van het ziektebriefje uitbreidt naar drie keer drie dagen per werknemer, per kalenderjaar en dat voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

Meeste bedrijven vragen altijd attest

Uit een bevraging van hr-bedrijf SD Worx bij 481 kmo-bedrijfsleiders blijkt dat 53 procent altijd een medisch attest vraagt, zelfs bij afwezigheid van één dag (47 procent in Vlaanderen, 66 procent in Wallonië). Ongeveer vier op de tien kmo's (36%) vragen pas een medisch attest vanaf meerdere dagen afwezigheid.

Kleine vs grote kmo's

Opvallend: kmo?s met minder dan 5 werknemers vragen significant minder vaak om ziektebriefjes dan kmo?s met meer dan 5 werknemers: 45 procent ten opzichte van 70 procent. Gemiddeld vraagt slechts 11% van alle kmo's geen ziektebriefjes meer, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Vrees voor continuïteit in productie

Het nieuwe wetsvoorstel stuit op tegenstand bij de kmo's. Bijna 70% is tegen een verdere uitbreiding van het weglaten van het ziektebriefje. Slechts 16% is voorstander. De administratieve vereenvoudiging die de uitbreiding van het ziektebriefje belooft weegt dus voor de meeste bedrijfsleiders niet op tegen mogelijke andere uitdagingen. In productieomgevingen met arbeiders vreest men bijvoorbeeld voor de continuïteit van de productie of dienstverlening wanneer arbeiders last-minute wegvallen. Het is dus belangrijk dat zij hun baas tijdig inlichten over hun ziekte.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Algemene onkostenvergoeding: fiscale regels

Voor een algemene onkostenvergoeding gelden dezelfde fiscale regels als voor specifieke onkostenvergoedingen. In principe zijn deze vergoedingen forfaitaire terugbetalingen van kosten eigen aan uw vennootschap, waardoor ze belastingvrij zijn. Voor uw vennootschap zijn ze aftrekbaar, behalve bij niet- of beperkte aftrekbare kosten zoals restaurant- of brandstofkosten en op voorwaarde dat het bedrag ervan vermeld wordt op uw fiche 281.20.

Akkoord fiscus nodig

Wettelijk gezien mag u het bedrag van niet-verantwoorde kosten forfaitair bepalen. Hiervoor hebt u wel een akkoord van de fiscus nodig. U kunt vooraf een ruling aanvragen bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (DVB), al is deze stap niet verplicht. Een positieve ruling geldt voor vijf jaar en kan desgewenst verlengd worden.

Wat bij meerdere vennootschappen?

Het in rekening brengen van algemene onkostenvergoeding is mogelijk bij meerdere vennootschappen die u als bedrijfsleider beheert, al kunt u uiteraard niet dezelfde kosten bij elk van uw vennootschappen in rekening brengen.

Welke kosten komen in aanmerking?

In de praktijk kunt u met een algemene onkostenvergoeding alle soorten kosten laten terugbetalen die u voor uw vennootschap maakt en die niet op basis van bewijsstukken of via een specifieke vergoeding terugbetaald werden. Kantoor- en communicatie-, restaurant- en representatiekosten zijn veelvoorkomende kosten via deze regeling.

Een specifieke thuiswerkvergoeding zoals die voor werknemers van toepassing is, is voor een bedrijfsleider geen optie. De kosten van een thuiskantoor kunt u echter wel laten terugbetalen via een algemene onkostenvergoeding. Zo aanvaardt de fiscus onder meer de forfaitaire terugbetaling van het inrichten, onderhouden en gebruiken van een kantoor, kosten voor verwarming, elektriciteit, water en verzekeringen.

Bij secundaire autokosten ? ofwel kosten die niet gedekt worden door een kilometervergoeding ? gaat het om kosten voor bijvoorbeeld partkeertickets, carwash, taxi en tolgelden. Goed om weten is dat deze terugbetaling ook geldt voor privé gemaakte kosten voor een wagen van uw vennootschap.

Berekening kostenvergoeding

Het spreekt voor zich dat de elke gemaakte kosten schriftelijk moet kunnen verantwoorden. Dat doet u door gedurende een bepaalde periode ? bijvoorbeeld drie maanden ? via bewijsstukken bij te houden welke kosten u privé hebt gedragen voor uw vennootschap. Aan het einde van die periode telt u alle gemaakte kosten op en berekent u een gemiddelde per maand, dat u een jaar lang als basis gebruikt om een forfaitaire kostenvergoeding te laten betalen.

Wellicht had u er al mee te maken: klanten die uw facturen niet of te laat betalen. Niet alleen vervelend, maar ook ronduit gevaarlijk voor uw business. Welke stok hebt u als bedrijfsleider achter de deur om late betalers aan te pakken? En maakt het een verschil of die klant een ondernemer of particulier is?

B2b: welke betalingstermijn?

Stuurt u een factuur naar een b2b-klant? Dan heeft hij 30 kalenderdagen de tijd om uw factuur te betalen, te rekenen vanaf de ontvangst van dit document of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. Als deze datum niet vaststaat of uw klant de factuur eerder ontvangt dan de goederen of diensten, dan geldt de ontvangst ervan als start van de betalingstermijn.

In tegenstelling tot de algemene voorwaarden in uw klantenovereenkomst kunt u als leverancier een kortere of langere betalingstermijn afspreken. Let wel: dit kan niet onbeperkt. Een betalingstermijn mag immers niet meer dan 60 kalenderdagen bedragen. Hiermee wil de wetgever kleinere leveranciers of dienstverleners beschermen tegen grote marktspelers die de macht hebben om hun klanten lange betalingstermijnen op te dringen.

Quid in een b2c-context?

Bij een verkoop aan particuliere klant gelden andere spelregels. Sprak u met uw klant geen concrete betalingstermijn af? Dan moet hij uw factuur binnen een redelijke termijn betalen. Die termijn is wettelijk niet omschreven. In de praktijk geldt meestal één à twee weken als redelijke maatstaf.

Met particuliere klanten kunt u echter ook specifieke betalingstermijnen afspreken. Denk bijvoorbeeld aan contante betaling, of een termijn van twee, vier of zelfs twaalf weken.

Nieuwe wet

Op 4 mei 2023 keurde het federale parlement in ons land een nieuwe wet goed die betrekking heeft op het invorderen van schulden van consumenten door bedrijven. Deze wet is ingevoegd in het Wetboek van economisch recht als Boek XIX "Schulden van de consument".

Deze nieuwe wet is van toepassing op alle onbetaalde schulden van consumenten aan ondernemingen en biedt een regelgevend kader voor minnelijke schuldinvordering en andere activiteiten met betrekking tot de invordering van consumentenschulden door bedrijven.

Deze nieuwe wet ? die op 1 september 2023 in werking treedt ? geeft de facto een langere betalingstermijn aan uw particuliere klanten. Betaalt een klant uw factuur niet tegen de vervaldag en stuurt u een aanmaning, dan krijgt de klant nog minstens twee weken de tijd om uw factuur te betalen. U mag voor die bijkomende periode van twee weken geen interesten vragen, en ook geen schadevergoeding wegens laattijdige betaling. De eerste herinnering die u stuurt moet ook allerlei verplichte vermeldingen bevatten en u mag er geen vergoeding voor vragen.

Betalingstermijn aanpassen?

Een afgesproken betalingstermijn met uw klant kan in onderling akkoord in de loop van een overeenkomst aangepast worden. Die hernieuwde afspraken ? uiteraard binnen de voorziene wettelijke termijnen ? zet u het best op papier. Het eenzijdig aanpassen van dergelijke termijn is niet mogelijk, zelfs niet als uw klant zijn facturen niet op tijd betaalde. Voert u toch een eenzijdige wijziging door? Dan is uw klant hier niet door gebonden. Meer nog: hij kan uw eenzijdige actie als basis gebruiken voor een ontbinding van de overeenkomst, inclusief schadevergoeding.

Hun zaak enkele weken achterlaten is voor veel bedrijfsleiders en ondernemers een moeilijke opdracht. Nochtans is een deugddoende vakantie het mooiste cadeau dat u zichzelf én uw bedrijf kunt geven.

1. Maak een planning en delegeer

Een goede voorbereiding kan veel stress wegnemen, ook wanneer u op vakantie vertrekt. Maak daarom enkele weken voor uw vertrek een planning op met de taken die u zeker wil afkrijgen. Noteer ook een lijstje met taken die u wil doorschuiven naar uw medewerkers of vervangers tijdens uw afwezigheid. Communiceer uw afwezigheid tijdig met alle belanghebbenden – klanten, medewerkers, leveranciers – en informeer ook naar hun verlofperiodes.

Verminder geleidelijk aan ook het aantal vergaderingen en afspraken. Zo houdt u extra tijd over om uw afwezigheid goed voor te bereiden.

2. Neem vakantie tijdens rustige periodes

Vreest u dat het werk zich zal opstapelen tijdens uw verlof? Plan dan vakantie in een rustige periode, wanneer uw klanten u niet dringend nodig hebben. Een en ander hangt uiteraard af van de sector waarin u actief bent.

3. Maak duidelijke afspraken over uw bereikbaarheid

Op vakantie wil u uiteraard niet (te vaak) gestoord worden. Communiceer daarom tijdig voor wie, wat en wanneer u bereikbaar bent. Vergeet uw out of office-mail niet in te stellen voor klanten of leveranciers. En spreek af met uw medewerkers hoe ze u kunnen bereiken in absolute noodgevallen.

Let op: hoe minder contact met uw bedrijf, hoe beter. Al begrijpen we dat niet elke ondernemer zijn zaak helemaal achter zich kan laten op verlof.

4. Beperkt afspraken vlak na uw vakantie

Plan uw agenda de eerste dagen na uw terugkeer niet meteen vol. Houd voldoende ruimte om uw mails te lezen, gemiste oproepen te beantwoorden en bij te praten met uw medewerkers. Zo bent u binnen de kortste keren weer helemaal mee.

Met deze tips vertrekt u straks stressvrij richting de zon. Denk erom: hoe meer u geniet, hoe beter u er straks weer tegenaan kunt.

Tussen 1 mei 2022 en 30 april 2023 werden er in ons land 40.813 nieuwe vennootschappen opgericht. Dat is een stijging van 2,7 procent in vergelijking met vorig jaar. De oprichters waren gemiddeld 6 jaar jonger. Dat blijkt uit de vierde Ondernemersbarometer van Fednot, de Federatie van het Notariaat.

Sinds 1 mei 2019 is het veel eenvoudiger geworden voor ondernemers en vrije beroepen om een vennootschap op te richten. Die hervorming werpt duidelijk zijn vruchten af, want de oprichtingscijfers stijgen voor het derde jaar op rij.

In het eerste jaar (1 mei 2019 tot en met 30 april 2020) werden er 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht.

Een jaar later, in volle coronacrisis, ging het om 37.784 nieuwe oprichtingen.

In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 werden er in ons land 39.737 nieuwe vennootschappen opgericht.

In de voorbije periode 40.813.

Oprichters gemiddeld 6 jaar jonger dan vorig jaar

Ondernemers worden steeds jonger, zo blijkt uit de Ondernemersbarometer. De gemiddelde leeftijd van de oprichters bedraagt gemiddeld 39 jaar, ofwel 6 jaar jonger in vergelijking met vorig jaar. Nu was bijna 55% van de oprichters tussen 25 en 40 jaar oud. Het aandeel oprichters ouder dan 40 jaar bedroeg 39,8%.

Nog enkele opvallende cijfers uit de Ondernemersbarometer

In Brussel was er een beperkte daling van het aantal oprichtingen: -0,7 procent, goed voor 5.472 oprichtingen.

In Vlaanderen was Antwerpen de provincie met het grootste aantal oprichtingen (7.494, ofwel: +2,8 procent)

De grootste stijging viel te noteren in Vlaams-Brabant: +8,8 procent

97,4 procent van de nieuwe oprichtingen tussen mei 2022 en april 2023 waren Besloten Vennootschappen (BV’s). Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een Naamloze Vennootschap.

Bijna 65 procent van alle vennootschappen moet nog een statutenwijziging uitvoeren met betrekking tot de nieuwe regelgeving van de Besloten Vennootschap.

Bedrijfsleiders zijn verplicht bedrijfsvoorheffing om bezoldigingen en toegekende voordelen aan te geven en te betalen. Doen ze dat niet, dan riskeert hun onderneming een boete of zelfs een belastingverhoging. De fiscus kondigde eind juni een nieuwe controleactie aan. Adsolut Bedrijfsleidersloon is uw beste garantie op een correcte berekening en aangifte van de bedrijfsvoorheffing.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Het bedrag wordt maandelijks door de werkgever op het belastbare loon ingehouden. Ook op het loon van bedrijfsleiders moet een bedrijfsvoorheffing ingehouden en aangegeven worden. In de praktijk gebeurt dat echter niet altijd even stipt, of soms zelfs helemaal niet.

Loon en bedrijfsvoorheffing voor zelfstandigen

Het staat zelfstandige bedrijfsleiders vrij om hun loon wekelijks, maandelijks, trimestrieel of volgens een andere frequentie uit te betalen. De bedrijfsvoorheffing volgt diezelfde frequentie. Wie zich maandelijks een bezoldiging uitbetaalt, zal ook maandelijks – vóór de 15de van de maand die volgt op de toekenning van de bezoldiging – bedrijfsvoorheffing moeten doorstorten aan de fiscus. Voordelen van alle aard, zoals een bedrijfswagen, worden ook beschouwd als een beroepsinkomen en volgen dus hetzelfde principe.

Let op, de bedrijfsvoorheffing is niet te verwarren met de voorafbetalingen die zelfstandigen periodiek kunnen doen om belastingvermeerdering te vermijden. Over dit topic leest u hier meer.

Strenge controleacties op correcte aangifte en betaling bedrijfsvoorheffing

Sommige bedrijfsleiders geven hun lonen en voordelen van alle aard niet (of niet volledig) aan. Of men geeft lonen en voordelen in één keer aan op het einde van het jaar, hoewel ze maandelijks of trimestrieel toegekend worden. Dat is in strijd met de wet, zegt de fiscus, en dus komen er controleacties. Het doel is ondernemingen te sensibiliseren en aan te zetten om hun verplichtingen rond de bedrijfsvoorheffing correct na te leven vanaf het inkomstenjaar 2023.

Sancties bij foutieve inhouding bedrijfsvoorheffing

Aan de betrokken onderneming kunnen nalatigheidsinteresten (tussen de 4% en 10%), administratieve boetes en eventueel ook belastingverhogingen worden opgelegd. Maar ook de bedrijfsleider wordt geviseerd, want de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt door de fiscus automatisch beschouwd als een voordeel van alle aard.

Bedrijfsvoorheffing berekenen met Adsolut Bedrijfsleidersloon

Hoeveel bedrijfsvoorheffing moet u precies inhouden? Wanneer moet u betalen? En hoe zit het met uw voordelen van alle aard? Adsolut Bedrijfsleidersloon is een complete en handige rekentool voor accountants, naadloos geïntegreerd in Adsolut Boekhouding. Met één klik genereert u loonbrieven en betalingsuitnodigingen voor de bedrijfsvoorheffing. U kunt ze daarna, indien gewenst, vanuit de tool per mail aan de klant bezorgen.

Nog meer voordelen van Adsolut Bedrijfsleidersloon:

Complete salarisberekening en -administratie in een tool

Alle gegevens en documenten centraal (volgens geldende GDPR-normen)

Intuïtieve en eenvoudige interface

Snelle simulaties

Bulkverwerking van meerdere dossier met een druk op de knop

Ontdek Adsolut Bedrijfsleidersloon

Vijf tips om tijdens de zomerperiode je kantoororganisatie op orde te brengen
Tijdens de zomervakantie duwen vele bedrijven en adviseurs op de pauzeknop. Een ideaal moment dus om als accountant even orde op zaken te stellen binnen je kantoor en het eerste semester van dit jaar te evalueren. In dit blogartikel vind je alvast vijf inspirerende tips.

Tijd om de kantoororganisatie onder de loep te nemen, om zo goed voorbereid aan een nieuw seizoen te beginnen! Maak bijvoorbeeld werk van:

Documenten archiveren en beheren

Tijdens drukke werkdagen heb je niet altijd tijd of zin om documenten te archiveren en te beheren. Denk hierbij aan het sorteren, labelen en opbergen van papieren documenten en het organiseren van elektronische bestanden op pc’s of in het documentbeheersysteem van je kantoor. Een ideale taak om tijdens de zomer aan te pakken, zodat je de komende maanden kostbare tijd wint als je informatie moet opzoeken.

Interne processen evalueren

Hoe efficiënt lopen de workflows in je kantoor? Waar zie je nog mogelijkheden voor digitalisering en automatisering? Zijn er bepaalde communicatie- en samenwerkingsprocessen met collega’s en klanten die je wil bijsturen? De zomer is een uitstekende tijd om die interne processen grondig onder de loep te nemen.

Investeren in persoonlijke ontwikkeling

Tijdens het drukke seizoen – met de aangifteperiodes als piekmomenten – schiet het bijschaven van inhoudelijke kennis en persoonlijke vaardigheden er vaak bij in. Nochtans moet je als cijferberoeper blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling. Heel wat beroepsfederaties en opleidingsinstituten stellen ‘summer seminars’ voor: seminaries en trainingen die tijdens de kalmere vakantieperiode op de agenda staan. Deze sessies vinden vaak op een zomerse locatie plaats, in een ontspannen sfeer. Of waarom geen webinars volgen vanuit je luie zetel?

Klanten en leveranciers analyseren

Ook een grondige analyse van je klanten- en leveranciersbestand is een nuttige oefening. Hoe zit het met de winstgevendheid en betalingsgeschiedenis per klant? Hoe scoren je leveranciers op het vlak van kwaliteit en service? Zijn er specifieke partijen die je proactief wil contacteren om hun tevredenheid te meten? Het in kaart brengen van deze elementen zorgt ongetwijfeld voor nieuwe commerciële kansen en duurzame relaties.

Communicatiestrategie screenen

Het onder de loep nemen van interne en externe communicatiekanalen kan je kantoor heel wat winst opleveren. Is je website nog up-to-date? Welke resultaten leverden socialemediacampagnes dit jaar al op? Hoe hoog scoort je kantoor op Google? Staat de interne communicatie tussen collega’s op punt? Deze en andere vragen zijn zeker de moeite waard om te onderzoeken!

Door (enkele van) deze taken uit te voeren, maak je van de zomer een nuttige periode om in te zoomen op specifieke actiepunten en je kantoor klaar te stomen voor een nieuw seizoen.
Maar vergeet vooral niet te genieten van wat welverdiende rust en ontspanning. We wensen jou en eventuele medewerkers een heerlijke vakantie toe!

Wil u de sterkste profielen op de arbeidsmarkt aantrekken en behouden, dan moet u inspanningen leveren om uw bedrijf als topwerkplek in de markt te zetten. Hebt u nog geen kaas gegeten van employer branding? In dit artikel krijgt u zeven tips om uit te blinken als werkgever en de mooiste parels in de zee van talent binnen te halen.

1. Toon uw meerwaarde

Gaat u een vacature opstellen of een sollicitatiegesprek afnemen? Probeer dan heel precies over te brengen op welke manier u als bedrijf het verschil maakt voor uw personeel en klanten. Want dat is wat potentiële werknemers over de streep kan trekken.

Sociale media zijn een krachtig, maar niet het enige wapen in uw zoektocht naar talent. Kanalen als LinkedIn en Facebook kunt u inzetten om talent te vinden, maar ook om uw eigen bedrijfscultuur uit te dragen.

2. Vertrouw op uw medewerkers als talentscouts

Vergeet ook uw eigen werknemers niet. Kennen zij iemand in hun kennissenkring die aan het werk wil in een accountantskantoor? Vaak leveren referrals erg sterke profielen op. Aarzel niet om een succesvolle aanwerving op aanraden van uw werknemers te belonen, bijvoorbeeld met geld of een teamevent.

3. Hou het werk interessant

Vermeld tijdens het aanwervingsproces zeker de doorgroeimogelijkheden. Belicht zowel project- als opleidingsmogelijkheden en dagdagelijkse taken waarbij ze zich kunnen ontplooien.

4. Leg competitieve loonbenchmarks vast

Kandidaten die bij u aan tafel zitten, weten vaak goed wat ze waard zijn. Daarom bent u zelf ook maar beter voorbereid. Want bij een onaantrekkelijk loonvoorstel vangt u wellicht bot.

5. Zet de voordelen in de spotlights

Legt u iedereen in de watten met fitnessabonnementen, teamweekends of een strijkdienst? Speel dit uit in uw communicatie en u doet er ongetwijfeld een goede zaak mee.

6. Gebruik sociale media

Interactie met potentiële kandidaten via platformen als Facebook of Instagram kosten u niets en het kan u heel wat nieuwe connecties opleveren.

7. Besteed tijd aan exitgesprekken

U kan veel leren van werknemers die uw bedrijf verlaten. Hun feedback kunt u gebruiken om uw bedrijfsprocessen te verbeteren en uw employer branding daarop af te stemmen.

Op 26 februari 2021 trad de jaarlijkse taks op effectenrekeningen in werking.
Deze jaarlijkse taks van 0,15% wordt geheven op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten tijdens de referentieperiode, op voorwaarde dat deze gemiddelde waarde meer dan 1 miljoen euro bedraagt.

De referentieperiode is een termijn van twaalf opeenvolgende maanden, die in principe start op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar. De eerste referentieperiode startte op 26 februari 2021 en eindigde op 30 september 2021. De tweede referentieperiode eindigde op 30 september 2022.

Belastingplichtigen die in het buitenland effectenrekeningen aanhouden bij niet-Belgische tussenpersonen zonder Belgische aansprakelijk vertegenwoordiger, moeten zelf instaan voor de aangifte en betaling van deze taks. De deadline voor deze aangifte is 15 juli 2023.

Deze aangifte moet op papier gebeuren en via post verstuurd worden naar de FOD Financiën - Algemene Administratie Inning en de Invordering – Gaston Crommenlaan 6 bus 291 in 9051 Ledeberg. Op de website van de FOD Financiën vindt u een voorgedrukt aangifteformulier.

Als effectenrekeningen aangehouden worden bij Belgische (financiële) tussenpersonen, dan hebben deze tussenpersonen een aangifteplicht. Zij moesten hun tweede aangifte indienen tegen 20 december 2022 voor de referentieperiode die afliep op 30 september 2022.

Een economische crisis, onverwachte financiële tegenvallers, moordende concurrentie, … Er zijn heel wat redenen te bedenken waarom u kosten wil besparen in uw kmo. Hieronder lijsten we enkele mogelijkheden op.

1.    Bespaar door kosten te optimaliseren

Om te kunnen besparen moet u eerst goed weten waar u uw geld aan uitgeeft. Maak een overzicht van al uw uitgaven per maand of kwartaal: telefoonabonnementen, verzekeringen, loonkosten, onderhoudskosten, energie, … Bekijk vervolgens welke kosten u kunt schrappen en waar er eventueel nog een onderhandelingsmarge is met leveranciers.

2.    Schakel freelancers en studenten in

Vaste medewerkers kosten handenvol geld. Voor sommige bedrijven is het kostenbesparend om voor bepaalde opdrachten, projecten of taken tijdelijke medewerkers aan te trekken in de vorm van freelancers, studenten of stagaires. U vangt zo kostenefficiënt piekmomenten op en u hebt er een extra rekruteringskanaal bij om jong talent te detecteren.

3.    Digitaliseer en automatiseer

Gaat te veel tijd verloren aan repetitieve administratieve taken? Weet dat er vandaag heel wat mogelijkheden zijn om complexe bedrijfsprocessen, van boekhouding tot ERP, te automatiseren. Zo bespaart u tijd en geld. Bovendien kunnen uw medewerkers zich bezighouden met wat écht telt.

4.    Evalueer uw mobiliteitsuitgaven

Nu telewerken stevig ingeburgerd is in de kmo-wereld is het een goed idee om ook uw bedrijfswagenpolitiek te evalueren. Hebben uw medewerkers écht een auto nodig, of is een fiets in combinatie met het openbaar vervoer interessanter? Schakel eventueel over op poolwagens, die roteren tussen uw medewerkers naargelang hun mobiliteitsnoden. U bespaart zo niet alleen geld, maar spaart ook het milieu.

5.    Vraag raad aan uw accountant

Kleine ondernemingen missen soms expertise om bepaalde cijfers correct te analyseren. Een externe accountant heeft die kennis wel én kijkt bovendien met een objectieve bril naar de resultaten. Een accountant kan veel meer dan facturen verwerken, jaarrekeningen opstellen en fiscale verplichtingen vervullen. Hij of zij fungeert als volwaardig adviseur van de kmo. Maak er gebruik van.

KANTOOR KORTRIJK
Koning Leopold I straat 22
8500 Kortrijk
tel: +32 56 20 11 30fax: +32 56 22 81 37email: info@kantooratexio.be
KANTOOR WAREGEM
Guido Gezellestraat 4
8790 Waregem
tel: +32 56 60 07 75fax: +32 56 60 82 57email: info@kantooratexio.be
KANTOOR ANZEGEM
Pastoor Verrieststraat 105a
8570 Ingooigem
KANTOOR KLUISBERGEN
Hoogweg 19
9690 Kluisbergen
ottie
© 2023 Kantoor ATEXIO All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X